ศูนย์ข้อมูลบริการด้านการรักษา

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

02-649-5000 ต่อ 15010


คลินิกการเรียนการสอน

02-649-5000 ต่อ 15830

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

02-649-5000 ต่อ 15252 – 3

จันทร์ – เสาร์ | เวลา 8.00 – 19.30 น.

คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี

02-169-1008 , 02-649-5000 ต่อ 11234

จันทร์ – เสาร์ | เวลา 8.00 – 19.30 น.