ขั้นตอนการรับบริการทันตกรรม

ผู้ป่วยใหม่ : ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์เวชระเบียน อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 1

 • เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก   บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรณีไม่มีผู้ปกครองมาด้วยสามารถแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสูติบัตร กรณีผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง (Passport) กรณีชาวต่างชาติ หรือเอกสารอื่นที่มีเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ขั้นตอนการขอรับบริการผู้ป่วยใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
  • ผู้ป่วยกรอกข้อมูล “แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่” 
  • ผู้ป่วยยื่นแบบฟอร์มฯพร้อมบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
  • เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบข้อมูลและให้ข้อมูลรายละเอียดคลินิกการเรียนการสอน/คลินิกพิเศษ แก่ผู้ป่วย
  • เจ้าหน้าที่เวชระเบียนบันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วย พร้อมถ่ายรูปผู้ป่วยเข้าระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และออกเลขที่บัตรโรงพยาบาลให้ผู้ป่วย
  • ผู้ป่วยนั่งรอรับการตรวจรักษาตามคลินิกที่เลือกรับบริการ
   หมายเหตุ ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเบิกจ่ายตรง ได้ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน

ผู้ป่วยเก่า (มีเลขที่บัตรโรงพยาบาลแล้ว)

 • ขั้นตอนการขอรับบริการผู้ป่วยเก่า
  • กรณีผู้ป่วย มีนัดหมาย
   • ติดต่อ ณ คลินิกที่ท่านนัดหมาย 
  • กรณีผู้ป่วย ไม่มีนัดหมาย
   • ผู้ป่วยติดต่อ เคาน์เตอร์เวชระเบียน โดยแจ้งชื่อ สกุล หรือเลขที่บัตรโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติเวชระเบียนของผู้ป่วย
    • ผู้ป่วยขาดการติดต่อน้อยกว่า 2 ปี 
     • รับการรักษากับคลินิกการเรียนการสอน : ผู้ป่วยนำเวชระเบียนไปติดต่อรับการตรวจกับคลินิกการเรียนการสอน
     • รับการรักษากับคลินิกทันตกรรมพิเศษ : ผู้ป่วยรอรับการตรวจ ณ คลินิกทันตกรรมพิเศษ
 • ผู้ป่วยขาดการติดต่อตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจช่องปากใหม่ตามคลินิกที่เลือกรับบริการผู้ป่วยขาดการติดต่อตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแฟ้มประวัติถูกทำลายตามระบบติดต่อทำประวัติใหม่ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน