ศูนย์ข้อมูลบริการด้านการรักษา

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.30 น.
วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เปิดให้บริการ เวลา 8.00 – 11.30 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.00 – 18.30 น

02-649-5788

02-649-5000 ต่อ 15010


คลินิกการเรียนการสอน

02-649-5234
02-649-5000 ต่อ 15830

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกการเรียนการสอนจัดฟัน


02-649-5000 ต่อ 15083

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกการเรียนการสอนสำหรับเด็ก

02-649-5786
02-649-5000 ต่อ 15086

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกการเรียนการสอนศัลยศาสตร์

02-649-5199
02-649-5000 ต่อ 15042 , 15065

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์


02-649-5000 ต่อ 15846

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมทั่วไป ชั้น 8


02-649-5000 ต่อ 15116

จันทร์ – ศุกร์ | เวลา 8.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

02-649-5227 , 02-649-5796
02-649-5000 ต่อ 15252 – 3

จันทร์ – เสาร์ | เวลา 8.00 – 19.30 น.

คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี

02-169-1008
02-649-5000 ต่อ 11234

จันทร์ – เสาร์ | เวลา 8.00 – 19.30 น.