โรงพบาบาลทันตกรรมเปิดให้บริการ ดังนี้

  1. คลินิกการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี เป็นคลินิกที่ให้การรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 4 – 6) ภายใต้การควบคุมและดูแลของคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงการเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยการรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
  2. คลินิกการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคลินิกที่ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานทางทันตกรรมเฉพาะทางของทันตแพทย์ที่มาฝึกอบรมต่อเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงการเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยการรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การควบคุม ดูแลและกำกับโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกทันตกรรมพิเศษอโศกมนตรีเป็นคลินิกที่ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางโดยคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ